Adatkezelési tájékoztató (kamera)


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a magánrendelőben használt kamerával kapcsolatosan


1. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 94/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke alapján az Adatkezelő köteles az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást adni, mely kötelezettségének az Adatkezelő jelen tájékoztató útján tesz eleget.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Név: Kecskeméti Katalin egyéni vállalkozó

Cím: 8600-Siófok, Budai Nagy Antal u. 1-3.

E-mail cím: kecskemetikatalin@yahoo.de

Telefonszám: +3620/93-114-83

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, forrása

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok forrása

Az érintett képmása (a kamera által rögzített kép)

Az adatkezelő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Személy-, és vagyonvédelem

A személyes adatok 30 munkanap elteltét követően kerülnek törlésre

Közvetlenül az érintettől


4. Adatfeldolgozó

Jelen adatkezelés során nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére.

5. Adattovábbítás 

A felvételek kizárólag a rendőrség, z ügyészség, a bíróság vagy az illetékes szabálysértési hatóság felé kerülnek továbbításra.

6. Adatbiztonság

 Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.


7. Az érintett jogai

A./ Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy az alábbi személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kaphat:

a) az adatkezelés célja;

b) az érintett személyes kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

B./ A személyes adatok helyesbítéséhez való jog:

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

C./ A törléshez való jog:

 Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b.) az érintett visszavonja adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c.) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e.) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f.) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b.) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c.) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d.) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatok törlése véglegesen és visszavonhatatlanul történik.

D./ Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

E./ A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

F./ Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza merül fel, úgy az érintett közvetlenül fordulhat az adatkezelőhöz a jelen tájékoztató 2. pontjában megadott elérhetőségeken.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A panasz bármely európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban előterjeszthető. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap elérhetősége: www.naih.hu

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelővel szemben, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Fővárosi Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.

Budapest, 2023.


                                                                                                          Kecskeméti Katalin

                                                                                                                      adatkezelő

Ugrás az oldal tetejére
Ugrás az oldal tetejére